Da Zao = Hong Zao

Da Zao = Hong Zao


  • Nom Chinois: 大枣
  • Nom Pinyin: Da Zao = Hong Zao
  • Nom Latin: Fructus Ziziphi Jujubae
  • Natures: Tiède
  • Saveurs: Doux
  • Méridiens Destinataires: Rate, Estomac
Produits qui tonifient (Bu Yi Yao)
Produits qui tonifient le Qi (Bu Qi Yao)
de 10 à 30
de 3 à 12
Tonifie le Qi
Tonifie le Centre
Tonifie la Rate
Nourrit le Sang
Nourrit le Sang du Coeur
Calme le Shen
Harmonise l'Estomac et le Centre
Harmonise les produits de pharmacopée