Macération Réchauffante (ZGT)

Macération Réchauffante (ZGT)


  • Nom Pinyin: Macération Réchauffante (ZGT)
  • Nom Latin:
  • Fang Zheng : Utilisée en usage externe pour un stade chronique de douleur par traumatisme avec présence de Froid
Prescriptions à usage externe
Tou Gu Cao (9g)
Hua Jiao = Chuan Jiao (20g)
Shen Jin Cao (9g)
Cang Zhu (10g)
Fang Feng (10g)
Liu Ji Nu (9g)
Chuan Wu Tou (9g)
Du Huo (15g)
Cao Wu Tou (9g)
Gui Zhi (12g)
Ai Ye (12g)
Hong Hua (9g)